فروش خودرو های تجاری


شرایط فروش خودروهای باری:

نوع خودرو

قیمت فروش

مبلغ پیش پرداخت

فروش اقساطی

فروش نقدی

12ماهه

18ماهه

24ماهه

NKR(5.2 تن)

1,050,000,000

580,000,000

44,000,000

31,000,000

25,000,000

470,000,000

NMR(5.2 تن)

1,120,000,000

670,000,000

42,000,000

30,000,000

24,000,000

450,000,000

NPR75K

1,275,000,000

715,000,000

53,000,000

38,000,000

30,000,000

560,000,000

NPR75K(6تن)کمپرسی

1,290,000,000

725,000,000

53,000,000

38,000,000

30,000,000

565,000,000

NPR75M(8.4 تن)

1,370,000,000

760,000,000

57,000,000

40,000,000

33,000,000

610,000,000

FVR(18 تن)

2,770,000,000

1,532,000,000

115,000,000

82,000,000

66,000,000

1,238,000,000

FVR(18 تن)کمپرسی

2,790,000,000

1,552,000,000

115,000,000

82,000,000

66,000,000

1,238,000,000

FVR(26 تن)باری

3,120,000,000

1,620,000,000

-

-

-

1,500,000,000

FVR(26 تن)کمپرسی

3,140,000,000

1,640,000,000

-

-

-

1,500,000,000

مینی باس سحر

1,795,000,000

1,000,000,000

74,000,000

53,000,000

43,000,000

795,000,000


شرایط فروش خودرو باری ایسوزو 8 تن:شرایط فروش خودرو باری ایسوزو 6 تن:شرایط فروش خودروهای باری جک:


(جدول 1)


(جدول 2)


(جدول 3)


(جدول 4)


(جدول 5)